Wednesday, January 9, 2013

Монголын шувуудын ангилал зүй, шинээр олдсон шувуудыг бүртгэх үндэсний комисс

Монголын шувуудын ангилал зүй, шинээр олдсон шувуудыг бүртгэх үндэсний комиссын хуралдаан энэ сарын 20-оор болох ба Монголд шинээр олдсон шувуудын тухай мэдээллийг бид рүү илгээнэ үү. Үүний тулд http://www.mongoliabirdsraritycommittee.mos.mn/ сайт руу орж мэдээлэл явуулахад шаардлагатай хүснэгтийг бөглөнө үү. Зөвхөн комиссоор орсон шувуудыг манай оронд шинээр бүртгэн авч Монгол орны шувууны жагсаалт оруулах болно.
Mongolian Bird Taxonomy and Rarity Committee will have a meeting in Ulaanbaatar by end of January and will discuss all newly found species for Mongolia from 2010 to 2012. All information on new records of bird species would be sent to the committee. Please find a form to be filled for the new species at http://www.mongoliabirdsraritycommittee.mos.mn/.

No comments:

Post a Comment